Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: torsdag 11 maj 2017 kl 13.30-15.00
Plats: Hotell Tylösand Halmstad

Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet

Kallelse sker endast på detta sätt

VÄLKOMNA!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Extra medlemsbrev

fsumwikström

Extra medlemsbrev igen!

I fredags, den 10/2, besökte representanter för FSUMS styrelse och UMSAM Socialdepartementet. Vi som deltog från FSUM var Susie Rasmussen, Vanda Oskarsson, Catharina Lundgren- Idh, Sevil Bremer och Timmy Leijen. Från nätverket UMSAM specifikt deltog Eva Wendt och Marta Hansson- Bocangel. Stort tack till minister Gabriel Wikström som bjöd in oss till detta möte!

Vi hade ett 45 minuter långt avslappnat och öppet samtal med Gabriel Wikström som började med att ta upp frågan om hur den särskilda satsningen för UMs arbete med psykisk hälsa tagits emot och fungerat. Vi beskrev att det fungerat mer eller mindre bra avseende hur pengarna kommit UM till del och att detta påverkat både planering och genomförande, men att vi förstås var positiva till ökade resurser. Vi påpekade dock betydelsen av att resurser och kompetens säkerställs på lång sikt, vilket var en av punkterna i vår skrivelse (orsaken till att vi var inbjudna till Socialdepartementet).

Samtalet handlade vidare om att ett flertal arbetsområden har ökad de senaste 10-15 åren, där ungas psykiska hälsa är en väsentlig del. Vi diskuterade vikten av att arbeta såväl främjande för psykisk hälsa som förebyggande avseende psykisk ohälsa. I samtalet kring detta tog Gabriel Wikström upp frågan huruvida UM är rätt ställe för att arbeta med första linjens psykiska ohälsa. Fördelar och nackdelar med detta ventilerades och avslutades med konstaterandet att främjande och förebyggande arbete i vilket fall som helst inte får komma i skymundan. Att möta unga i ett tidigt skede av psykisk ohälsa är av största vikt.

Vi förde också fram UMs kärnverksamhet – sexuell och reproduktiv hälsa och att UM är en viktig samtalspartner med unga kring frågor om sexualitet och lust. UMs ökande arbete kring hedersrelaterad problematik och med ensamkommande i deras livssituation var ett annat diskussionsämne, samt den uppkomna situationen kring det ökade antal kollektiva självmord bland nyanlända unga. En positiv utveckling som togs upp var att fler killar kommer till våra mottagningar, vilket kan bero på den ökade tillgängligheten genom e-hälsa.

Utöver ovanstående förde vi även fram de fyra viktiga punkterna i skrivelsen som handlar om UM i framtiden: Att begreppet ungdomsmottagning definieras lika över hela Sverige, behovet av kvalitetsindikatorer för UM, betydelsen av en nationell ungdomsinriktad utbildning för personal som ska arbeta på UM samt vikten av ett nationellt kompetenscentrum/kunskapscentrum för UM-verksamhet.

Vi som mötte Gabriel Wikström känner oss lyssnade på och nöjda! Gabriel Wikström var engagerad och intresserad, vi upplever att han tog till sig vårt budskap.
Tack alla ni på mottagningarna som tagit er tid att ge oss respons på skrivelsen och delgivit synpunkter på vad vi skulle lyfta vid besöket på departementet. Jättemånga som hörde av sig! TACK!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Möte med Gabriel Wikström den 10 februari

Extra Medlemsbrev!

Hej Alla!

Som ni vet skrev vi tillsammans med UMSAM nätverket en skrivelse till Socialministern Gabriel Wikström i höstas! Den handlade om extra satsningen regeringen gjort på ungdomsmottagningen de kommande 3 åren. Om du inte läst den gör det nu – se bilagan. skrivelse
Nu har vi blivet inbjudna att träffa honom den 10 feb. i 45 minuter utifrån den!
Vår fråga från styrelsen är vad tänker du skulle vara den viktigaste frågan att lyfta utifrån den? Ge oss din åsikt så vi använder de 45 minuterarna väl!
Mejla mej på
timmy.leijen@regionorebrolan.se

Hörs!

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Enkät: undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg

Hej!

Transgender Europe, som är en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (däribland RFSL), genomför just nu en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Undersökningen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialt arbete i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien. Målet med undersökningen är att genom bland annat utbildning öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Det vore mycket värdefullt om ni ville hjälpa oss att sprida enkäten – vi vill få in så många svar som möjligt, från personer med olika erfarenheter och från många områden. Här finns mer information och länk till enkäten: http://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/europeisk-enkaet-foer-yrkesverksamma-inom-vaard-och-social-omsorg-om-trans/

Jag är kontaktperson för den svenska delen av undersökningen och det går självklart bra att vända sig till mig med frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar,
Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
Telefon: +46 (0) 76 162 56 77
E-post: vierge.hard@rfsl.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LOST. Fin kortfilm om dåligt mående

”LOST” är en kortfilm om depression, självskada och drogmissbruk.
https://youtu.be/q_lDJRnZCQU

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

venereologsektionens utbildningsdag 2017

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan
till venereologsektionens utbildningsdag 2017

Tema: HPV – Ett utrotningshotat virus ??

Tid: Fredagen den 27/1 2017, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 800 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1200 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan: Till sektionens kassör, e-post:
karin.andersson4@ltkalmar.se

anmalningsblankett-utb-dag-2017
program-venereologsektionens-utbildningsdag-2017

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 14/11. Platserna som finns kvar 15/11 2016 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar